Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง     เมื่อวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักมาตรฐาน
การบัญชีและการสอบบัญชี
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน
แก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำ
บัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชี
และงบการเงินได้ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการ
เดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
โดยมี
สหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 6 สหกรณ์ และผู้เข้ารับการอบรม 7 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional