Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 4           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
   บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร
   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 4
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
   เกี่ยวกับนโยบายผู้บริหาร ความคาดหวังและแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
   กฎหมาย ระเบียบ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ การตรวจสอบธุรกิจให้บริการ
   (กรณีบ้านมั่นคง) การตรวจสอบการรวบรวมและแปรรูปข้าว ยางพารา โคนม
   โคเนื้อ และได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
   จากผู้สอบบัญชีอาวุโส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเกี่ยวกับ
   การตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และธุรกิจเงินลงทุน ธุรกิจสินเชื่อในสหกรณ์
   การเกษตร ธุรกิจร้านค้า ธุรกิจสหกรณ์เครดิตยูเนียน การปฏิบัติงานสอบบัญชี
   เกี่ยวกับปัญหาด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และข้อหารือจากการปฏิบัติงาน
   สอบบัญชี รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชี ได้แก่
   ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ (EWP) ระบบตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชิงลึก
   (CATS) และโปรแกรม ACL รวมทั้งกร
ณีศึกษาการตรวจสอบสหกรณ์ ตลอดจน
   ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงาน
   ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและวิทยากร

             ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 กันยายน 2561 โดยมี
   ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับชำนาญการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
   ระดับ 2 และ 3 จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
   ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional