Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนา
บุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี 2562
โดยมีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และขอหารือ
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ 2562
โดยมีบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟัง
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional