Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญ     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการฝึกอาชีพ
เสริมรายได้ สำหรับข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หลักสูตร
การทำกระเป๋าผ้าเดคูพาจ รุ่นที่ 1 และ 2
เพื่อให้ข้าราชการบำเหน็จบำนาญของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้และทักษะในวิชาชีพเสริม สามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง
ค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม 202
อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional