Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี จ.พิษณุโลก      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พร้อมด้วยนางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 และ
  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
  กลุ่มเกษตรแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี โดยมีนางสุดใจ ชมภูมี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
  จังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี ให้การต้อนรับและ
  พาเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรเม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี อาทิ เช่น การทำบายศรี
  โบราณ การทอผ้าพื้นเมือง พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ
  ด้านการจัดทำบัญชีให้กับกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรบ้านผารังหมี
ณ กลุ่มเกษตกรเม่บ้านเกษตร
  บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional