Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่
มุ่งนำบัญชีสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจที่สำคัญในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชน
ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีการพัฒนา
โปรแกรมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย ตอบสนองการดำเนินงานของสหกรณ์ในยุคปัจจุบันที่มีการ
ดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบ
วงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สหกรณ์ได้นำมาใช้ในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความโปร่งใสและเข้มแข็ง

    สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองปง จำกัด จ.กระบี่ เป็นสหกรณ์อีกหนึ่งแห่งที่เห็นความ
สำคัญของการนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารงาน โดยนำโปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ไปใช้ตั้งแต่แรกเริ่ม จากเดิมที่สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีด้วยมือ ซึ่งมีความล่าช้าและมีความ
เสี่ยงในการบันทึกข้อมูลที่อาจผิดพลาด ไม่ถูกต้อง แต่หลังจากนำโปรแกรมระบบบัญชีและนวัต
กรรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สหกรณ์ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการจัดทำบัญชีด้วยมือ สร้างความน่าเชื่อถือใน
การวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์ได้

     สมปอง นวลสมศรี ประธานสกย.หนองปง จำกัด กระบี่ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการ
ทำบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ว่า
สกย.หนองปง จำกัด เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่องของบัญชี
ซึ่งสหกรณ์ฯให้ความสำคัญมาก และได้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัต
กรรม Smart 4M ซึ่งเป็น Mobile Application ที่ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้
สหกรณ์ มาใช้ควบคู่กันในการช่วยบริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สมาชิก คณะกรรมการ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายจัดการ สามารถดูสถานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ตลอดเวลา ซึ่งตลอดเวลาที่
บริหารสหกรณ์ฯ ไม่เคยขาดทุน และได้รับผลตอบรับที่ดีเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยัง
เน้นเรื่องการให้ความร่วมมือกันเป็นหลัก ไม่มุ่งเน้นกำไรมากเกินไป ซึ่งตัวเลขทางบัญชีนับว่าเป็น
ตัวตอบโจทย์ให้สามารถรู้อนาคตของสหกรณ์ได้

    เช่นเดียวกับ วัลภา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการ สกย.หนองปง จำกัด กระบี่ ซึ่งรับผิด
ชอบด้านงานบัญชีของสหกรณ์ฯ ทั้งหมด กล่าวว่า ธุรกิจของสหกรณ์ฯ มีความหลากหลาย ได้แก่
1.การรวบรวมผลิตผล หลักๆ คือ การรวบรวมปาล์ม ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ปลูก 2.ธุรกิจแปรรูปน้ำ
ยาง โดยสหกรณ์จะรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก และนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 3.ธุรกิจจัด
หาสินค้าทางการเกษตร หลักๆ คือ การจัดหาปุ๋ย ซึ่งทุกธุรกิจที่สหกรณ์ดำเนินการ มีการใช้
โปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาดูแลทั้งหมด ทำให้สหกรณ์สามารถนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความ
เสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้

    "ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้นำโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาดูแลเรื่องการ
บัญชีทั้งหมด ทำให้สหกรณ์สามารถปิดบัญชีหรือส่งรายละเอียดต่างๆได้เร็วขึ้น ซึ่งในการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ฯ จะรายงานชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ สมาชิก
สามารถซักถามถึงข้อสงสัยในตัวเลขของงบการเงินได้ สหกรณ์ก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าตัวเลข
เหล่านี้มาได้อย่างไร นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M มาใช้ ทำให้รู้ข้อมูลทาง
การเงินของสหกรณ์ว่า ตอนนี้สหกรณ์มีฐานะทางการเงินอย่างไรบ้าง ฝ่ายบริหารก็สามารถเข้ามาดู
ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายจัดการก็สามารถนำ
ข้อมูลจากโปรแกรมไปใช้ ประโยชน์ได้ทันที รวมไปถึงสมาชิกก็สามารถเข้าไปดูสถานะของตน
เองว่ามีหุ้นเท่าไร หรือว่ามีหนี้สินภาระผูกพันต่างๆกับสหกรณ์หรือไม่ ในส่วนของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ก็สามารถดูข้อมูลทางการเงินต่างๆ ได้จากโปรแกรม 4M เช่นเดียวกัน ทำให้การทำงานมี
ความแม่นยำ มีประสิทธิภาพมากขึ้น” วัลภา กล่าว 
    การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยมีเทคโนโลยีที่ทัน
สมัย คือ โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) และนวัตกรรม Smart4M ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการ
บริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริต
สามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา ซึ่งสหกรณ์ที่สนใจนำ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือนวัตกรรม Smart 4M ไปใช้
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ซึ่งพร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำ
ติดตั้งและสอนแนะ โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือติดต่อที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional