Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2561 ของ สตท. 9          เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
  โดยมีนายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
  พร้อมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นการ
  ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรเกิดทักษะในการทำงานลงสู่ประชาชน
  ให้มากยิ่งขึ้น เป็นกรอบในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงคุณภาพ สำหรับงานตรวจสอบบัญชี
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล เพื่อให้
  สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศและ Road Map ของกระทรวงเกษตร
  และสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนให้เป็นไปตาม
  แนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ เลคเทอเรซ รีสอร์ทแอนด์เดอะเลควิว
  โฮเทล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
         ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแนว
  พระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะ
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัย
  และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล พร้อมทั้งศึกษาวิถีชีวิตชุมชนและเรียนรู้
  การจัดทำบัญชี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอละงู
  จังหวัดสตูล


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional