Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จ.พิษณุโลก นำโปรแกรม FAS วางระบบบัญชีเพื่อสร้างความโปร่งใส     สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้
รับการจัดตั้งโดยมีความ มุ่งหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก ส่งเสริมให้
สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกิน การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่ง
ของที่จำเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมให้บริการสาธารณูปโภคแก่
สมาชิก
     ในปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย
ประเภท อาทิ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต แปรรูปเมล็ดพันธุ์ข้าว รับฝากเงิน ปั๊มน้ำมัน และ
มินิมาร์ท เป็นต้น ด้วยการดำเนินงานที่มีความแตกต่างกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทำ
บัญชี ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีความ
โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก สหกรณ์ฯ จึงได้นำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
หรือ FAS ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
สหกรณ์ที่มีความหลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการจัดทำบัญชีด้วยมือ ทำให้สร้างความเชื่อถือใน
การบริหารธุรกิจของสหกรณ์ บนพื้นฐานความสุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกสหกรณ์
และการวางแผนการบริหารจัดการสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลทางบัญชี

     นางกฤษณา ธรรมชีวิน ผู้จัดการสกก.นิคมฯ บางระกำ จำกัด กล่าวถึงผลตอบรับจาก
การนำโปรแกรม FAS ไปใช้ในการบริหารจัดการในสหกรณ์ว่า หลังจากนำโปรแกรมฯมาใช้ ส่งผล
ให้สหกรณ์ฯ มีการควบคุมภายในที่ดีขึ้น คณะกรรมการสหกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบสถานะทางการ
เงินของสหกรณ์และนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายสามารถใช้โปรแกรมฯ ในการทำบัญชีได้อย่างละเอียด และตรวจสอบข้อมูล
ได้แบบ real time รวมไปถึงสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะทางการเงินของตนเองได้
โดยมีการนำนวัตกรรม Smart 4M ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้น มา
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม FAS โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ช่วย
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนของสหกรณ์สามารถตรวจสอบความแม่นยำข้อมูลทางบัญชีและ
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์ได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาใน
ระบบสหกรณ์
    "เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย การใช้ระบบการจัดทำบัญชีที่ทำด้วย
มือ อาจจะไม่ได้รับความถูกต้อง ชัดเจน และเกิดความผิดพลาดได้ แต่เมื่อนำระบบ FAS มาใช้ใน
การดำเนินงานและประมวลผล ก็ได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจนมากขึ้น สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกฝ่าย ผ่านโปรแกรม Smart 4M ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งสหกรณ์ฯ
ได้ส่งเสริมให้สมาชิกใช้โปรแกรม Smart Member เพื่อช่วยตรวจสอบสถานะทางการเงินของตน
เองได้ ดูหุ้น ดูเงินฝากได้ รวมไปถึงคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ก็ได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Smart
Manage เพื่อใช้ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ได้ ซึ่งทุก
ฝ่ายมีความตื่นตัวที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนี้มาช่วยอำนวยความสะดวก และได้รับผลตอบรับที่ดี
เป็นอย่างมาก”
     ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท จึงมาจากรากฐานที่สำคัญ คือ
การทำบัญชีที่ดีและมีความแม่นยำ โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้
สหกรณ์มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส
สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิก โดยหากสหกรณ์ใดที่สนใจนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด ซึ่ง
พร้อมบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้งและสอนแนะ โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใด หรือติดต่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional