Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กตส.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนาย
โอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
คณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน ๔,๐๐๐
ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนอง
เลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกมลา
ไสย และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
         นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน
และชุมชน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน
๔,๐๐๐ ต้น ในบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดง
ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ที่ปลูกได้ สร้างระบบนิเวศน์และเกิดความสมดุลในธรรมชาติ
ทั้งนี้ พื้นที่หนองเลิงเปือย เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญที่หล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตร
และการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตอำเภอกมลาไสยและอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
พื้นที่จำนวน 887 ไร่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงรับโครงการพัฒนาแก้มลิง
หนองเลิงเปือยไว้เป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้
เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในพื้นที่ จัดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน
๔,๐๐๐ ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากสถานี เพาะชำกล้าไม้ยโสธร โครงการพัฒนา
พื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร และสถานี เพาะชำกล้าไม้อำนาจ
เจริญ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน มีส่วนร่วม
ในการสร้างป่า สร้างชีวิต สร้างระบบนิเวศน์ บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน.


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional