Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม โรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่ 2    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม
โรงเรียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ "หลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง”
รุ่นที่ 2
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ระดับกลาง ให้สามารถตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำ
ในการบริหารจัดการและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก ณ ศูนย์
การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional