Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
 ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
นำโดย นายจาดุร อภิชาตบุตร
 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอขอรับรางวัล
 ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ โดยนำเสนอแนวคิด 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง
 ซึ่งเป็นการนำหลักบัญชีมาผสมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
 แนวทางขับเคลื่อนภารกิจในการให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
 และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด
 จ.สุพรรณบุรี
      ในโอกาสนี้ นางนิตยา จันชัยภูมิ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด
 และครูบัญชีดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2561 ได้นำเสนอผลงานการนำองค์ความรู้
 ด้านบัญชีมาสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์และชุมชนโดยใช้หลัก 3 คิด 4 รู้
 มาบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional