Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง        เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
  บัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
  และงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง

  เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายตามโครงการสร้าง
  ความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนา
  องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน
  โครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลัก
  ในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์บ้านมั่นคง โดยมีสหกรณ์เข้ารับการ
  อบรม จำนวน 48 สหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม 63 ราย
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
  กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
  ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
  แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
  สหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
  (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional