Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 2     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 2 โดยมี
ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับชำนาญการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ระดับ 2 และ 3 ไม่เกษียณอายุในปี 2561 และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ระดับกลาง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและเหมาะสม
สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องได้ อันจะส่งผล
ให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อ
มวลสมาชิก
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional