Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เข้าประเมินสถานภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ณ สตส.ตรัง     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะทำงานย่อยเพื่อประเมินสถานภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าประเมินสถานภาพ
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และประชุมระดมความคิดเห็นในลักษณะ Focus
Group
เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีบุคลากรเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตรัง
ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ตรัง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional