Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงิน แก่สหกรณ์ หลักสูตรการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง         เมื่อวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี
  และงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นกลาง เพื่อพัฒนา
  ศักยภาพในการจัดทำบัญชีของสหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมาย ตามโครงการสร้างความ
  เข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบันทึก
  ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุม
  สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
  ประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และ
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์
  จัดทำบัญชีและงบการเงินได้
         การอบรมในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคงร่วมกับเครือข่าย
  พัฒนาสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นแกนหลักในกระบวนการพัฒนาผู้ทำบัญชีของสหกรณ์
  บ้านมั่นคง โดยมีสหกรณ์เข้ารับการอบรม จำนวน 34 สหกรณ์ และผู้เข้ารับการอบรม
  จำนวน 47 ราย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
  มหาชน) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional