Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
                                                                                                         โดย..รัตติยา สวัสดี
                                                                                ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
                                                                                                สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐
          เชื่อว่าหลายๆ คน คงไม่ทราบว่าอาชีพเกษตรกรต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (8) เงิน
ได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่น ๆ รวมทั้งขายอสังหาริมทรัพย์
ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำไร แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา..... คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป ผู้ที่มี เงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยเงินได้จากการทำเกษตร คนโสดต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 60,000.00 บาทต่อปี ถ้าสมรส 120,000.00 บาทต่อปี ซึ่งกรมสรรพากรจะคิดภาษีเกษตรกรจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่าย การหักค่าใช้จ่ายมี 2 วิธี คือ หักค่าใช้จ่ายเหมาสูงสุดได้ร้อยละ 60 กับหักค่าใช้จ่ายจริง โดยให้ผู้มีเงินได้เลือกหักแต่ละวิธี หากเลือกค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายที่จะนำมาหักจะต้องมีใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน แต่ถ้าไม่มีก็ให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินก็ได้ การคิดภาษีมี 2 วิธี วิธีที่ 1 นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจริงมาหักลดหย่อนเหลือเป็นเงินได้สุทธิ กรณีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000.00 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี วิธีที่ 2 รายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่าย X ร้อยละ 0.5 กรณีภาษีไม่เกิน 5,000.00 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี กรมสรรพากรให้เกษตรกรนำรายได้และค่าใช้จ่ายที่บันทึกในสมุดบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำมาใช้ประกอบการยื่นแบบเสียภาษีได้ด้วย โดยกรมสรรพากรได้จัดทำเป็นคู่มือคิดภาษีอย่างง่ายด้วยสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของกรมสรรพากรและเผยแพร่คู่มือใน YouTube เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 มียอดคนดูจนถึงปัจจุบัน 721 ครั้ง และถ้านำยอดคนดู YouTube ไปเปรียบเทียบกับยอดคนดู เพลงดัง ๆ เช่น เพลงบุญผลา ของพี่ไมค์ ซึ่งมียอดคนดูถึง 151 ล้านครั้ง ก็ยังแตกต่างกันลิบลับ คงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
          สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) น่าจะเป็นสหกรณ์แรกและสหกรณ์เดียวที่ทำหนังสือเชิญสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีมาให้บริการรับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ที่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 และวันที่ 5 มีนาคม 2561 มีสมาชิกของสหกรณ์มาใช้บริการ 483 คน และสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้สมุดบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 มีจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอรุณ บัวเจก มีรายได้ค่าน้ำนมดิบ จำนวน464,192.00 บาท หักค่าใช้จ่ายจริง จำนวน 394,563.29 บาท คงเหลือ จำนวน 69,628.71 บาท เสียภาษี จำนวน 1,183.00 บาท และนายบุญนำ ฉิมพาลี มีรายได้ค่าน้ำนมดิบ จำนวน 3,577,708.00 บาท หักค่าใช้จ่ายจริง จำนวน 3,041,051.80 บาท คงเหลือ จำนวน 536,656.20 บาท เสียภาษี 6,359.00 บาท ซึ่งนับว่าสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด เป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะเชื่อว่ายังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่มีรายได้ ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่มิได้นำมายื่นเสียภาษี ซึ่งเงินภาษีที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปจะถูกนำไปพัฒนาประเทศและกลับมาสู่เกษตรกรในรูปแบบโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ นอกจากนี้สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี ได้ขอความร่วมมือสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ช่วยประชาสัมพันธ์คู่มือคิดภาษีอย่างง่ายด้วยสมุดต้นทุนประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับทราบ และขอข้อมูลรายชื่อสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรีจะได้ออกไปแนะนำที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จึงนับได้ว่าการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร นอกจากจะทำให้เกษตรกรได้รู้จักตนเองแล้วยังได้นำไปช่วยคิดภาษีได้อีก แม้ว่าจำนวนผู้ใช้สมุดบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพมายื่นแบบจะยังมีไม่มากนัก แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่หน่วยงานระดับชั้นนำของประเทศอย่างกรมสรรพากรได้มองเห็นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น.
 
 
                                              ****************************
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
Learning English : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/03/2550)
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPL) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2555
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์ได้อย่างไร
"อ้อย"รวบรวมผลผลิตขยายตัว 26.43%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 2/2558
รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 4/2555
ครัวเรือนภาคสหกรณ์ออมเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 12.34%
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาส 3/2557
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2556
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2557
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพช่วยเกษตรกรเรื่องภาษีได้
"เงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2559"
“ขนิษฐา มะโนสมบัติ”ครูบัญชีอาสา จังหวัดเชียงรายใช้ศาสตร์พระราชานำทางชีวิต พลิกวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยไตรมาสที่ 4/2558
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ตลอดปี 2558
จำนวนคนอ่าน 2762 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • อาคารอนุรักษ์
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional