Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 66 ปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายบุญเลิศ ใจดี ผู้อำนวยการสำนัก
บริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสครบรอบ 66 ปี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)
พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
ตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (Co-op Click 4.0) โครงการข้าวแกง
สหกรณ์ รุ่นที่ 5 และโครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชน ประจำปี
2561
โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional