Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูแนวคิด 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอ
เพียงหนุนเกษตรกรใช้บัญชีช่วยวางแผนชีวิต

    

     นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ได้ดำเนินงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้
กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยจัด
อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ พร้อมทั้งกำกับแนะนำ
กระตุ้นและติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ให้
สามารถจัดทำบัญชีได้และใช้ข้อมูลทางบัญชีให้
เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะ
สม เรียกว่า "ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลเป็น”มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้
ข้อมูลจากการบันทึกบัญชี มาวิเคราะห์วางแผน
ประกอบอาชีพ โดยกรมฯ ได้นำแนวคิด 3 คิด 4
รู้ สู่ความพอเพียง ซึ่งเป็นการนำหลักบัญชีมา
ผสมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มา
เป็นแนวทางในการดำเนินการให้ความรู้ด้านการจัด
ทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพแก่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึง
ปัจจุบัน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนา
ภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการ
สร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูก
ปาล์มน้ำมันและยางพารา โครงการเกษตรทฤษฏี
ใหม่ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็น
ต้น ซึ่งกรมฯ มีกระบวนการในการดำเนินการ คือ
การสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)
และส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ใน 3
กิจกรรม ได้แก่ การอบรมสอนแนะ การกำกับ
กระตุ้น และการติดตามเก็บข้อมูลทางบัญชี ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีรายบุคคล
เป็น Application ชื่อ Smart Me เพื่อให้เกษตรกร
ใช้ในการบันทึกบัญชีอีกด้วย

     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับแนวคิด 3 คิด 4 รู้ สู่ความพอเพียง
ประกอบด้วย 1. คิดจำแนก เพื่อให้รู้รายได้-รายจ่าย รู้จักการใช้จ่ายของตนเองอย่างพอประมาณ อย่างมีเหตุผล อย่างประหยัด และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 2. คิดปะติดปะต่อ เพื่อให้รู้หนี้สิน ได้ปลด
หนี้ : สามารถเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่ายเงิน มีการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างราย
ได้ โดยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ 3. คิดหลักบัญชี เพื่อให้รู้ทิศทางอนาคตตนเอง : รายจ่าย
สมดุลกับรายรับ รู้จักออมเงิน มีกลไก ลดความเสี่ยง เข้าสู่การรวมกลุ่มในชุมชน เข้าสู่ระบบ
สหกรณ์ เพื่อความมั่นคง 

     "กรมฯ ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรนำแนวทาง 3 คิด 4 รู้ นี้ไปใช้เป็นหลักคิดในการทำบัญชี เริ่ม
จาก ลงมือทำบัญชีทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน หรือบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
เพื่อให้รู้จักคิดจำแนกรายได้ รายจ่าย นำไปสู่การคิดปะติดปะต่อ สามารถเปรียบเทียบรายได้ ราย
จ่าย ฝึกนิสัยการใช้จ่ายเงิน ทำให้มีเงินพอใช้ ได้ปลดหนี้ สุดท้ายคือ การรู้ทิศทางอนาคตของตน
เอง สร้างนิสัยการออม ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงขอฝากให้พี่น้องเกษตรกรให้ความ
สนใจและให้ความสำคัญกับการทำบัญชี พยายามจดบันทึกให้ได้ทุกวัน ที่สำคัญคือ การจดแบบ
ไม่หลอกตัวเอง จดไปตามข้อเท็จจริง ซึ่งหากท่านใดยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการทำบัญชี. กรมฯ มีเครือข่ายครูบัญชี จำนวน 6,538 คน กระจายอยู่ในทุกจังหวัด ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการเข้า
ไป สอนแนะการทำบัญชีให้ โดยผู้ที่สนใจให้ครูบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของกรมฯเข้าไปสอนแนะการ
ทำบัญชี สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด หรือติดต่อที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร CALL CENTER 0 2016 8888 เพราะหากรู้จักหากิน แต่ไม่รู้จักการทำบัญชีก็ยากที่
จะประสบผลสำเร็จ” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional