Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561
เพื่อให้บุคลากร
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้น้อมรำลึกถึงวันสำคัญ สามารถศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติ
และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต
โดยมี นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติ
  • อาคารอนุรักษ์
  • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  • ค่านิยมหลัก
  • วัฒนธรรมองค์กร
  • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
  • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

    ระเบียบ

    สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
     

     

     

     

     

     

    Valid HTML 4.01 Transitional