Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ครั้งที่ 3/2561
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้วางไว้ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การตรวจเยี่ยมสหกรณ์
ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสั่งการของ รมว.กษ. กรอบร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชี้แจงการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เป็นต้น
โดยมี
คณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional