Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส.บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานครูบัญชี       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
  สหกรณ์
บรรยายพิเศษ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานครูบัญชี" ในการประชุม
  สัมมนาการขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี
  2561 โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
  และระดับประเทศ ร่วมด้วยข้าราชกรมฯ เข้าร่วมประชุม รวม 410 คน ณ โรงแรม
  ปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
       ทั้งนี้ อตส.กล่าวถึงแนวทางการพัฒนางานของครูบัญชี โดยให้ครูบัญชีส่งเสริม
  ให้เกษตรกรนำความรู้ทางบัญชีที่ได้รับมาประยุกต์และบูรณาการให้เกิดนวัตกรรมทาง 
  การเกษตรและการพยากรณ์ พัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ที่สามารถใช้ข้อมูล
  ทางบัญชีไปใช้บริหารจัดการธุรกิจตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด โดยใช้การตลาด
  นำการผลิต พร้อมทั้งฝากข้อคิดการเป็นครูที่ดี 3 ประการ คือ 1.มีความรู้ที่ดี 2.มีความ
  ประพฤติดี และ 3.มีคุณธรรม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional