Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงทั้งในอดีตและปัจจุบัน
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2561
เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจน
แสดงถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ โดยมี นายเชิญ บำรุงวงศ์ อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนกล่าว
ให้พรแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ที่เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณ
หน้าอาคาร 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
     ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัล คนดีศรีกรมตรวจฯ ให้แก่ นางสาวพัฒนาภรณ์ ศรันยานนท์
อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรได้รับการยกย่องและถือปฏิบัติตาม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional