Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร การตรวจสอบแบบสอบสวน การเลือกตัวอย่าง และการจัดทำกระดาษทำการ          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
   เพื่อเสริมศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ หลักสูตร การตรวจสอบ
   แบบสอบสวน การเลือกตัวอย่าง และการจัดทำกระดาษทำการ
เพื่อเสริมสร้าง
   ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ ได้พัฒนา
   ศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจน
   รู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน
   เยี่ยงผู้ประกอบการมืออาชีพ
          ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2561 โดยมี
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 - 10 และข้าราชการของสำนักงานตรวจบัญชี
   สหกรณ์ทุกจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่
จำนวน 97 คน
  เข้ารับการอบรม ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional