Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ "ข้าราชการพลเรือนกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ” และการบริการประชาชนในงานวันข้าราชการพลเรือน
ประจำปี พ.ศ.2561
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วน
ราชการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งมีการจัดบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานของส่วน
ราชการ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ บริการต่ออายุใบขับขี่ บริการจัดทำ
หนังสือเดินทาง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาล ให้
คำปรึกษาด้านกฎหมาย การแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า เป็นต้น

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
    ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าร่วมจัดบูธบริการประชาชนในกิจกรรม "คลินิกบัญชีเคลื่อนที่” โดย
ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ นำระบบ
บัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อนำมาบริหาร
จัดการด้านการเงินในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งมีการ
สอนแนะการบันทึกบัญชี และแจกสมุดบัญชีให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งนำเสนอ
และแนะนำวิธีการติดตั้งนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น Smart Me ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น
ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนอาชีพ โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ Smart Phone


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional