Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จำกัด
ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่นำระบบโปรแกรมบัญชีครบวงจร ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ไปใช้ในการบริหารงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จำกัด
     ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารงาน
แก่สหกรณ์ โดยกระตุ้นให้เกิดการออม ช่วยเหลือสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
และปรับปรุงระบบโปรแกรมบัญชีให้มีความทันสมัยพร้อมรองรับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional