Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบ
บัญชีและทีมงานจากส่วนกลางและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาครัฐในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการสอบบัญชีและติดตามความก้าวหน้า
การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยง
และจัดทำแผนการสอบบัญชีในขั้นตอนต่อไป ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional