Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่        เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานสอบบัญชี
   สหกรณ์ เรื่อง การยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
   และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สหกรณ์
   ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในการ
   ปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ และ
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสอบบัญชีสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับสมาชิกสหกรณ์และสังคมต่องบ
   การเงินของสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยมีผู้แทน
   สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 4,500 ล้านบาทขึ้นไป 
   ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 240 คน เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรม
   ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหาน
คร

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional