Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สตส.ชัยนาท          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
   สหกรณ์
พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการ
   ดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแนะนำแนวทางการ
   ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
   เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการ
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 พร้อมด้วย นางผ่องศรี กระเทศ หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ
   ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional