Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม จ.ชัยนาท         เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม
  ระดับภาค ประจำปี 2561 และประธานนาแปลงใหญ่ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

  โดยเป็นตัวอย่างเกษตรกรที่มีการทำบัญชีและสามารถนำข้อมูลจากการจดบัญชี
  มาวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานด้านการเกษตร เพื่อหาปัจจัยในการลดต้นทุนและ
  เพิ่มผลผลิตได้ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่ทำลาย
  สิ่งแวดล้อม อาทิ การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เป็นต้น อีกทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
  เกษตรกรเพื่อการผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยได้ถ่ายทอดความรู้
  การจัดทำบัญชีให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ
  เครือข่ายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ทำให้
  เกษตรกรและชุมชนเกิดแนวคิดพัฒนาอาชีพ รู้จักจ่าย รู้จักออมโดยใช้บัญชีเป็น
  เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ บ้านเลขที่ 42/3 หมู่10 ตำบลแพรกศรีราช
  อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional