Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบ
บัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี ซึ่งจัดโดยสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ที่ 10
เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้รับการพัฒนาทักษะการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี ให้เป็นไปตามคำแนะนำในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
สหกรณ์ที่ชำระบัญชีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และสามารถบริหาร
จัดการปัญหาในการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชีเป็นแนว
เดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป
ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional