Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดประชุมซักซ้อมผู้ตรวจสอบกิจการ เรื่อง ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ตรวจสอบกิจการ เรื่อง
ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ เกณฑ์กำกับดูแล
กิจการทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การควบคุม
ภายใน การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการจัดทำรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน และผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
จำนวน 105 คน เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค อาคารโบ๊เบ๊
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional