Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมทักษะผู้ตรวจสอบกิจการ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์


 

       นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ ได้กำหนดเกณฑ์กำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยพัฒนาระบบบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ เกิดความโปร่งใส และสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรจะเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการ ก็เป็นบุคลากรสำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์แทนสมาชิก จึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

         อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า การตรวจสอบกิจการเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สามารถลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องได้ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก กรมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมผู้ตรวจสอบกิจการ เรื่อง "ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ เกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จำนวน 105 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
       "จากการประชุมซักซ้อมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการที่จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนา เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional