Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์"นิตยา จันชัยภูมิ” ครูบัญชีอาสาดีเด่น จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำบัญชี สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์          กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ โดยการนำระบบบัญชีมาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง
          นางนิตยา จันชัยภูมิ ครูบัญชีดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2561 จากจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำระบบบัญชีที่ได้เรียนรู้จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มาช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยครูนิตยาเริ่มต้นบันทึกบัญชีเมื่อปี 2548 จากการได้รับการสอนแนะการจดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี จึงนำข้อมูลที่ได้รับจากการบันทึกบัญชีมาวิเคราะห์และปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หลังจากมีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง และมองเห็นประโยชน์ของบัญชีจึงมีความคิดที่จะต่อยอดองค์ความรู้สู่บุคคลอื่น เริ่มจากสมาชิกในครอบครัวมาสู่บุคลากรของสหกรณ์ และสมาชิก
          จากการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด ทำให้ทราบว่าสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งล้วนเป็นเกษตรกรประสบปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ ต้นทุนในการประกอบอาชีพสูง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ครูนิตยาจึงส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์โดยเฉพาะสมาชิกที่มีภาระหนี้ค้างต่างๆ ทดลองจดบันทึกบัญชีเพื่อดูการใช้จ่ายและให้คำแนะนำในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งหลังจากนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วิเคราะห์ก็ทำให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำสินค้าทางการเกษตรไปวางขายในสหกรณ์ ทำให้ปัจจุบันสมาชิกสามารถชำระหนี้ค้างได้ถึง 90% นอกจากช่วยเหลือสมาชิกแล้ว ยังนำระบบบัญชีไปปรับใช้กับการดำเนินงานของสหกรณ์โดยนำมาปรับเป็นฐานข้อมูลของสหกรณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นต้นทุนการเกษตร จัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อรวมกันซื้อให้ได้ในราคาที่ถูกและนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิกต่อไป
          ครูนิตยา ได้สร้างเครือข่ายครูบัญชีซึ่งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกรรมการสหกรณ์ของสหกรณ์หนองหญ้าไซ จำกัด และทำหน้าที่เป็นประธานชมรมครูบัญชีระดับจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งได้ขยายเครือข่ายไปยังเยาวชนของชาติ โดยเข้าไปสอนแนะการจดบันทึกบัญชีให้กับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมกับสหกรณ์จัดโครงการออมทรัพย์ ออมความดีถวายพ่อหลวง มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และนักเรียนที่จดบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
           ปัจจุบัน ครูนิตยา เป็นตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพควบคู่กับการทำงานในสหกรณ์การเกษตร หนองหญ้าไซ จำกัด ซึ่งสหกรณ์สามารถนำข้อมูลจากการจดบันทึกบัญชีมาใช้ในการวางแผนการจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสหกรณ์และมวลสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุขมากขึ้น

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional