Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 4     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการ
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการค่าย
"เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 4
โดยมี นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วยนางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฯ
ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ด้านการทำบัญชีครัวเรือน โดยมี
หน่วยงานร่วมบูรณาการความร่วมมือในโครงการดังกล่าว รวม 13 หน่วยงาน ได้แก่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ,
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,
กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมหม่อนไหม,
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราราชูปถัมภ์, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
และเครือเจริญโภคภัณฑ์/ทรู คอร์ปอร์เรชั่น ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
240 คน และครู จำนวน 40 คน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional