Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกรมฯ ครั้งที่ 1/256     เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ครั้งที่ 1/2561
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่ของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้วางไว้ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีวาระสำคัญ อาทิ ความก้าวหน้าในการจัดการระบบ IT Program
ต่างๆที่ได้เคยแจ้งให้ร่วมกันพิจารณา การบริหารจัดการโครงการที่จะได้งบประมาณ
กลางปี การโอนงบประมาณงวด 2 และการติดตามประเมินผล ปัญหาที่เกิดจากการ
ตรวจบัญชีขณะนี้และการแก้ไข และเรื่องอื่นๆ เป็นต้น
โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional