Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รมช.กษ. เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์         เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของข้าราชการกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ
หัวข้อ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  โเพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานราชการ รักเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย ความมั่นใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ดยมีข้าราชการที่ได้รับ การบรรจุใหม่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 98 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 18 – 22
มีนาคม 2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
      โดยเนื้อหาสาระและข้อคิดสำคัญที่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้ให้ไว้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรม คือ การเป็น "เทวขุนนาง” หรือ ข้าราชการที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยหลัก
10 ประการ อันได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ดี มีสัจจะ เสียสละเพื่อสังคม นิยมประชาธิปไตย
ใช้เหตุผล อดทนต่อหน้าที่ หลีกหนีอบายมุข หาความสุขจากธรรมะ เลิกละทิฐิ มีสติ
ครองตน พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ในมิติของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับหลักภูมิสังคม ไม่ขัดแย้งกับ
ธรรมชาติและความเชื่อของสังคมนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเข้าถึง
ในทุกบริบทของการพัฒนา อันจะนำพาสู่การพัฒนาแบบร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน
ในสังคม โดยชี้แนะให้เห็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จจากการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยการใช้ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
และการใช้หลักธรรมในการปกครองแผ่นดิน ดังที่พระองค์ได้รับการยกย่องจากรางวัล
ความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement
Award) จากองค์การสหประชาชาติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประจักษ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นข้าราชการที่ดีพร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแท้จริง และยังให้เป็นหลักการครองตน ครองคน
ครองงาน แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์
ของการอบรมต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional