Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส.ร่วมงานมหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12 "สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน” และตรวจเยี่ยมสตส.ชลบุรี        เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
 บัญชีสหกรณ์
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
เข้าร่วมงานมหกรรมคืนชีวิต
 ให้แผ่นดิน ครั้งที่ 12 "สืบสานศาสตร์พระราชา วิชชาของแผ่นดิน"
โดยมี
 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้องการอะไรมากที่สุด” พร้อมมอบจอบ
 เปลี่ยนโลกให้กับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
 มาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ร่วมจัด
 นิทรรศการด้านบัญชี และสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี
 ต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้รู้จักคิด วิเคราะห์ เห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชี
 ทำให้รู้รายจ่าย มีวินัยทางการเงินที่ดี ทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปตามหลักปรัชญา
 เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างล้นหลาม

        หลังจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน
 ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมรับฟังปัญหา
 และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 พร้อมด้วย
 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและ
 เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional