Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. จัดประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 1/2561     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ครั้งที่ 1/2561
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหน้าที่
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้วางไว้ และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีท
รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
     ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ประกอบด้วยวาระสำคัญ อาทิ รายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผน
การตรวจราชการ กษ ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานรวม 5 เดือน (1 ต.ค.60 -
28 ก.พ.61) รายงานการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) การเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจรองรับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
เป็นต้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional