Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี       เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประเภท
นอกภาคการเกษตร ประจำปี 2561
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่คัดเลือก
ครูบัญชีดีเด่นประเภทบุคคล ระดับประเทศ ได้แก่ นางนิตยา จันชัยภูมิ ครูบัญชี
ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561
พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอน
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดเลือก
ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด จ.สุพรรณบุรี
      ทั้งนี้ นางนิตยา จันชัยภูมิ ปฏิบัติงานเป็นครูบัญชีอาสาตั้งแต่ปี 2548 โดยริเริ่ม
จัดตั้งชมรมครูบัญชีอาสา อ.หนองหญ้าไซ และขยายเครือข่ายครูบัญชีอาสาใน
จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นประธานชมรมครูบัญชีอาสา จ.สุพรรณบุรี และเป็นผู้จัดการ
สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ จำกัด โดยมีการนำบัญชีไปใช้วิเคราะห์วางแผน
การใช้จ่ายในครัวเรือนจนสำเร็จผล และนำมาปรับใช้กับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
โดยส่งเสริมให้สมาชิกจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างวินัยในการออมและมีความสามารถในการส่งชำระหนี้ได้เพิ่มขึ้น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional