Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ประธานชมรม
ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการและลูกจ้างประจำของ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เพื่อให้สมาชิกรับทราบความเคลื่อนไหวของชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมฯ
พร้อมด้วยข้าราชการในส่วนกลางเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional