Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (Training for the Trainer)     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม
ศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นมืออาชีพ (Training for the
Trainer) หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงและการเขียนรายงานการสอบบัญชี

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี การวางแผนการสอบบัญชีโดยรวมและการจัดทำแนวการสอบบัญชี การเขียน
รายงานการสอบบัญชีแบบใหม่ และการรายงานผลกรตรวจสอบบัญชี ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ที่นอกเหนือจากกรอบวัตถุประสงค์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการดำเนินการ
ที่ผิดกฎหมายต่างๆ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถาม
ปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันเองและวิทยากร
โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
การบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 หัวหน้ากลุ่มกำกับ
มาตรฐานการบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 – 10 ข้าราชการของสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ให้เข้ารับการ
อบรม โดยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญสามารถสอนแนะ ให้คำปรึกษา
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ รวมทั้งสิ้น 97 คน เข้ารับการอบรม

ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นกล้า
กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional