Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนัก
  นายกรัฐมนตรี
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
  กำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ.... แก่สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน
  5,000 ล้านบาท พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์
  ขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อหาแนวทางในการออกกฎหมายที่มีความ
  เหมาะสมกับการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน เป็นกฎหมายของ
  สหกรณ์อย่างแท้จริง และช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากสมาชิกสหกรณ์และ
  ประชาชนทั่วไป
โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
  ประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
       ทั้งนี้ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.ฉบับดังกล่าว เพื่อนำไป
  ปรับปรุงก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่งให้คณะกรรมการ
  กฤษฎีกาตรวจสอบก่อนจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional