Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส. จัดประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ หลักสูตร "บัญชีนำวิถีสู่ความพอเพียง” โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ นำโดย นางกาญจนา จิตเพิ่มสุข ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ
ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
จัดประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง”
เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนวิชา "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง”
และแนวทางการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับเป็นต้นแบบให้แก่สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่โครงการทั้ง 26 แห่ง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีศิลป ศึกษา
นิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน ร่วมให้คำแนะนำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional