Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เข้าร่วมพิธีเปิดฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2561     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง
ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความแห้งแล้ง บรรเทาปัญหา
หมอกควัน และเติมปริมาณน้ำฝนให้ตกลงในเขื่อนหลักที่ใช้เป็นระบบส่งน้ำ
ชลประทานในประเทศไทย โดยมี นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พร้อมข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมพิธี ณ สนามบินนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional