Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาครัฐ ช่วยตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
 
       นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้ตรวจพบความผิดปกติของงบการเงินของสหกรณ์ จึงเข้าไปตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เป็นกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 2,000 กว่าล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินกู้ดังกล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2554 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รายงานข้อสังเกตให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ปัจจุบันลูกหนี้ดังกล่าวไม่สามารถส่งชำระหนี้รายเดือนให้กับสหกรณ์ได้ ส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และสมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน ตามที่เป็นข่าวแล้วนั้น
      อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย นายกิติศักดิ์ ทองระกาศ ประธาน ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ นายสมบัติ ฤกษ์ฉาย เลขานุการสหกรณ์ฯ นายประเสริฐ ศรีสะอาด ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายกมลชนก มุกดา ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ โดยที่สหกรณ์ได้มีการกำหนดแผน พื้นฟูสถานะของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง ส่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาครัฐในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด รวมทั้งติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป.

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional