Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กตส. ซักซ้อมการจัดอบรมเสมือนจริง กิจกรรมฐานเรียนรู้หลักสูตร "บัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง" โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นำโดย
นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร และนางสาวปัทมนันท์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่ม
ประสานงานและติดตามผล กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซักซ้อมการจัดอบรมเสมือนจริงโครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี”
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียน
ศิริวังวิทยาคาร หนองจอก กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional