Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์"ภูดิศ หาญสวัสดิ์” ต้นแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ ใช้บัญชีวางแผน ปรับเปลี่ยนการผลิต    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น โดยเน้นพัฒนาให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๗-๔๕ ปี ที่เริ่มต้นทำการเกษตร และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเอง มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการและการตลาด
สินค้าเกษตร สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น
และเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกรได้ สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ
     "ภูดิศ หาญสวัสดิ์”เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๑
เป็นอีกตัวอย่างของ คนรุ่นใหม่ที่หันเหชีวิตมาเป็นเกษตรกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยนำข้อมูลทางบัญชีมาเป็นตัวช่วยในการวางแผนและจัดการด้านการตลาด และทำหน้าที่เป็น
ครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
บัญชีไปสู่เพื่อนเกษตรกรและชุมชน จนประสบความสำเร็จในอาชีพ เริ่มต้นจากการเป็นหนุ่ม
นักการตลาดในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อ
สารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่งตัดสินใจมาใช้ชีวิตสมรสกับภรรยา ที่หมู่บ้าน
หนองไฮ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น และเริ่มต้นทำการเกษตรในพื้นที่ ๑๕ ไร่
เศษ ซึ่งจัดสรรที่ดินออกเป็น ๔ ส่วน พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบ่อน้ำ เพื่อใช้กักเก็บน้ำและเลี้ยงสัตว์ ส่วน
ที่สองไว้บริโภคในครัวเรือน ส่วนที่สามปลูกพืชแบบผสมผสาน และส่วนที่สี่เป็นที่อยู่อาศัย โดย
เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่และน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ ทำให้รู้จักคำว่า
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิ
คุ้มกัน โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นพื้นฐานในการวางแผนการ
ประกอบอาชีพ 
   จุดเริ่มต้นในการทำบัญชีของครูภูดิศ มาจากการได้แรงบันดาลใจจากครูประมวน สูงแข็ง ครู
บัญชีอาสาอำเภอโนนศิลา ซึ่งยังเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม รองชนะเลิศระดับประเทศ
อันดับ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยได้ สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรและเครือข่ายครูบัญชีของอำเภอโนนศิลา จึงได้ลองบันทึกบัญชี
ของตนเองและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้พบว่ามีรายจ่ายบางรายการที่ไม่จำเป็น และได้ปรับ
ปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน ทำให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงได้ หลังจากนั้นจึงทำบัญชีมา
อย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการ
ผลผลิตให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด
     "แต่เดิมไม่ใช่คนในพื้นที่ภาคอีสาน เป็นคนภาคกลางที่ทำงานในบริษัทมาหลายบริษัท จน
กระทั่งมาแต่งงานและได้เริ่มต้นอาชีพเกษตรกรที่จังหวัดขอนแก่น มีการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยง
กบ หลากหลายกิจกรรมด้านการเกษตร แต่ทุกๆกิจกรรมจะมีการจดบันทึกบัญชี ทำให้ทราบว่า
หลายๆกิจกรรมมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ ทั้งนี้ เพราะมีตัวเลขทางบัญชีเป็นตัว
กำหนดและเป็นตัวควบคุมว่าเราควรทำกิจกรรมใดต่อ หรือไม่ทำกิจกรรมใด ซึ่งจุดเริ่มต้นในการ
สนใจการทำบัญชีมาจากการเห็นต้นแบบจากครูประมวน สูงแข็ง ครูบัญชีระดับประเทศ ได้มีการ
พูดคุยกันถึงการจดบันทึกการทำบัญชี และครูประมวนก็เป็นคนแนะนำให้ทำบัญชี และนำตัวเลข
ทางบัญชีมาใช้บริหารจัดการกิจกรรมทางการเกษตร” 
          ครูภูดิศ เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำอาชีพเกษตรกรและการเริ่มจดบันทึกบัญชี นอกจาก
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีแล้ว ยัง
ใช้บัญชีมาวางแผนปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพและมองเห็นช่องทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ขึ้น โดยจากเดิมที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีระยะการปลูกยาวนาน แต่รายได้น้อย ไม่คุ้มกับการ
ลงทุน จึงได้ปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสานและเพิ่มรายได้จากการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ทำข้าวหมาก ปลาร้าบอง และการเลี้ยงกบ ซึ่งจากที่เคยขายกบเนื้อ ได้
กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ก็หันมาทำกบครบวงจร เพาะพันธุ์พร้อมจำหน่ายกบเนื้อ ลูกกบ หนังกบ
ตากแห้งและกบแช่แข็ง ซึ่งส่งออกไปยัง สปป.ลาว ด้วย นอกจากนี้ ยังแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยทำกบดิ่งพสุธาหรือกบย่างรมควัน ซึ่งขายได้ถึงกิโลกรัมละ ๑,๐๐๐ บาท
     "ในส่วนของการทำการเกษตร ทำในสิ่งที่ตนเองสนใจก่อน จากนั้นจึงมีการทดลอง ทุกๆ
กิจกรรม จะต้องมีการทดลองก่อน ทดลองปลูก ทดลองเลี้ยง มีการคำนวณในส่วนของต้นทุน ดูใน
เรื่องของรายได้ ผลผลิต ว่าสามารถที่จะนำมาขยายผลเพื่อเป็นอาชีพได้อย่างไรต่อไป จากการ
ทดลองทำแล้วเราก็จะเอาตัวเลขทางบัญชีมาเป็นตัวชี้วัดว่า ควรทำกิจกรรมนี้เป็นอาชีพหรือเป็น
กิจกรรมเพิ่มเติมในด้านของการทำการเกษตร โดยใช้ตัวเลขทางบัญชี”
     จากการเห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชีจึงอยากจะถ่ายทอดความรู้เรื่องบัญชี พร้อมทั้ง
เรื่องวางแผนการตลาดให้กับเกษตรกรได้รู้และเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชีด้วย
จึงได้สมัครเข้ารับการอบรม Smart Farmer ต้นแบบด้านบัญชี และสมัครเข้าร่วมเป็นครูบัญชีอาสา
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน
ประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนศิลาและอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดขอนแก่น
สร้างเครือข่ายครูบัญชีและจัดตั้งกลุ่ม Young Smart Farmer จังหวัดขอนแก่น เพื่อรวมกลุ่ม
เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทุกด้านการเกษตร เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและความรู้ มีการช่วย
เหลือและแบ่งปันกัน
     "ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทีม Young Smart Farmer โดยได้นำข้อมูลทาง
บัญชีของตนเองที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ ไปนำเสนอและแนะนำกับเพื่อนๆว่า ในการทำ
การเกษตรก็เหมือนการทำธุรกิจส่วนตัว มีการทำการผลิตเอง แปรรูปเอง แพ็คเกจเอง จำหน่าย
เอง ฉะนั้นแล้ว เราจะต้องมีการจดบันทึกการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทั้งบัญชีครัวเรือนและบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพด้วย ถ้าเราไม่ทำบัญชี เราจะไม่รู้ว่ากิจกรรมที่เราทำอยู่ประสบความสำเร็จ
หรือไม่ เราจึงชักชวนเพื่อนๆในกลุ่มมาเป็นสมาชิก มาเรียนรู้การทำบัญชีร่วมกัน
     ปัจจุบัน ภูดิศ หาญสวัสดิ์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในฐานะประธาน Young Smart
Farmer ของจังหวัดขอนแก่น เป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำการเกษตรโดยปราศจากการใช้สารเคมี
ตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นผู้นำทางการเกษตรซึ่งสามารถถ่าย
ทอดความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชน และที่สำคัญคือ การทำหน้าที่เป็นครูบัญชี ถ่ายทอดความ
ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและชุมชน ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์วางแผนการประกอบอาชีพ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำเกษตรแบบดั้งเดิมให้ก้าวหน้าขึ้น
      "ฝากถึงเกษตรกรทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ ในเรื่องของบัญชีนี้ บัญชี
จะสามารถ บ่งบอกว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ มีรายจ่ายเท่าไหร่ ในส่วนหนึ่งบัญชีคือครู ครูที่คอยบอก
เราว่าสิ่งที่เราทำถูกหรือผิด ถ้าไม่ถูกก็ควรหยุดทำ ถ้าถูกทางก็ควรทำต่อ ในบางครั้งครูเปรียบ
เสมือนศาล อัยการ คอยตัดสิน และพิพากษา เพราะคนในครอบครัวเดียวกัน ความเห็นอาจจะแตก
ต่างกัน แต่ถ้าเราเอาตัวเลขทางบัญชีมาดู จะบอกได้ว่ากิจกรรมที่เรากำลังทำ หรือกิจกรรมที่เรา
ทำไปแล้วนี้ควรจะทำต่อหรือไม่ ตัวเลขทางบัญชีจึงเป็นตัวตัดสินได้ ดังนั้น ในการทำกิจกรรมทุกๆ
กิจกรรม ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นกิจกรรมด้านการเกษตร จำเป็นต้องทำบัญชี ถ้าไม่มีบัญชี ก็ไปไม่
ได้ ไปไม่รอด บัญชีจึงสำคัญมากๆ จะไม่บอกว่าควรทำแต่จำเป็นต้องทำครับ” ครูภูดิศ กล่าวทิ้ง
ท้าย  
     การนำความรู้ทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ และมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจทดลอง ทำเองทุกขั้นตอน โดยศึกษาข้อมูลความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
และยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชน ทำให้ภูดิศ หาญสวัสดิ์ เป็นต้นแบบเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพจนถึงทุกวันนี้.
 
 
 

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional