Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้บัญชีเกษตรครบวงจร ณ จังหวัดเชียงใหม่     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้บัญชีเกษตรครบวงจร
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นฐานเรียนรู้ด้านบัญชีครบวงจร
ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน
โดยให้บริการสอนแนะบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เชื่อมโยงกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม Smart Me แก่เกษตรกร เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อลดหนี้ แก้จน ลดต้นทุน พร้อมวางแผน
การผลิตได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายอร่าม หล้าทิพย์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ บ้านไร่สว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่
ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานในการร่วมพัฒนาให้ศูนย์ ศพก.เป็นศูนย์การเรียนรู้
ด้านการบัญชีอย่างครบอย่างวงจร
     ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มอบป้ายการเปิดศูนย์การเรียนรู้
บัญชีเกษตรครบวงจรให้กับศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ ครูปทุม สุริยา
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ครูอุษา สอนนำ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครูยรรยงค์ ยาดี
จ.แม่ฮ่องสอน และครูมยุรี สุธาวงศ์ จ.ลำพูน
เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ด้านบัญชีในชุมชนต่อไป ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอดอยหล่อ บ้านไร่สว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional