Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รตส. ลงพื้นที่ประเมินผลงานครูบัญชีดีเด่น นอกภาคการเกษตร ระดับประเทศ ประจำปี 2561     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล รองอธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประธานคณะทำงานประกวดครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ
ประเภทนอกภาคการเกษตร ประจำปี 2561
พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่
คัดเลือกครูบัญชีดีเด่นประเภทบุคคล ระดับประเทศ ได้แก่นายศุภธนิศร์
ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2561
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
และแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอยหล่อ บ้านไร่สว่างอารมณ์ จ.เชียงใหม่
     ทั้งนี้ นายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ เป็นครูบัญชีที่ขับเคลื่อนให้เกษตรกร
ในชุมชนเห็นความสำคัญของการทำบัญชี และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือปลดหนี้
ให้เกษตรกร โดยพัฒนาและผลักดันชุมชนบ้านร้องส้มป่อยให้เป็นชุมชน
ต้นแบบคนรักการทำบัญชี ด้วยระบบการจัดการที่เข้มแข็งในชุมชน ทำให้
เกษตรกรสามารถปลดหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ และสร้างเครือข่าย
ครูบัญชีในชุมชน เครือข่ายยุวเกษตรกร โดยเป็นวิทยากรสอนแนะการใช้
บัญชีในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการใช้โปรแกรม Smart Me
อีกทั้งริเริ่มให้มีศูนย์การเรียนรู้บัญชีเกษตรครบวงจร เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรและเป็นฐานเรียนรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและคนในชุมชน
มีการนำบัญชีไปใช้คิดวิเคราะห์วางแผนในการประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางบัญชีร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชีฯ นำร่อง
ในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional