Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อตส. ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ”ครั้งที่ 5 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน      เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมสัมมนา
เรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่
สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 5 ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน
โดยมีนายดลเดช
พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคณะ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ให้มีความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหารือร่วมกับ
ภาคเอกชนในพื้นที่ ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาการเกษตร ทำให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
     ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
และติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
โดยได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของสหกรณ์ ตลอดจน
งานตามนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และรับทราบผลการปฏิบัติ
งานด้านการสอบบัญชี และงานด้านโครงการต่าง ๆ โดยมีนายสุมนต์
หาญศิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วย
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional